Skip to main content

Thư viện TX. An Nhơn

PhET: Các Mô phỏng trực tuyến, miễn phí về Vật lý, Hoá học, Sinh học, Vật lý địa cầu và Toán học

Item-Tài liệu

Title-Nhan đề

PhET: Các Mô phỏng trực tuyến, miễn phí về Vật lý, Hoá học, Sinh học, Vật lý địa cầu và Toán học

Source-Nguồn

https://phet.colorado.edu/vi/

Description-Mô tả

Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Item sets-Bộ sưu tập