Skip to main content

CSDL Thư viện học

Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015: Kỷ yếu hội nghị - hội thảo.

Item-Tài liệu

Title-Nhan đề

Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015: Kỷ yếu hội nghị - hội thảo.

Creator-Tác giả

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Date-Thời gian xuất bản

6/2016

Mã ngôn ngữ

vi

Place

Đà Lạt