Skip to main content

Thư viện Phật học Nguyên Thiều

Let's Read

Item-Tài liệu

Title-Nhan đề

Let's Read

Source-Nguồn

https://reader.letsreadasia.org/?uiLang=4846240843956224&lId=5760760286281728

Description-Mô tả

Để phát triển niềm yêu thích đọc sách, trẻ em cần những cuốn sách bằng ngôn ngữ của chúng với các nhân vật, chủ đề và bối cảnh phản ánh cuộc sống của chúng. Let's Read là một sáng kiến ​​mới dựa trên chuyên môn sâu của Quỹ Châu Á và mạng lưới trong các cộng đồng trên khắp Châu Á để trau dồi kỹ năng của các tác giả và họa sĩ minh họa địa phương trong khi xây dựng thư viện kỹ thuật số miễn phí duy nhất ở Châu Á cho trẻ em. Tìm hiểu thêm về Sách cho Châu Á .